Prenájom zvukovej, osvetľovacej techniky, stavba pódia a strechy

Výzva

na predkladanie ponúk

zákazky s nízkou hodnotou  v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon v platnom znení“)

 


1.             

Verejný obstarávateľ:

 

Občianske združenie Roma Production
Komenského 1675/17
075 01 Trebišov

 

Korešpondenčná adresa:
Osuského 6
851 03 Bratislava

IČO: 355 63 222

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Šivák
Tel. č.: 0905 533 542

E-mail:      romaproduction@gmail.com

                 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):         www.gypsyfest.eu

         


2.             

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

            „Prenájom zvukovej a osvetľovacej techniky, stavba pódia vrátane zastrešenia“


3.             

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou

4.         Hlavné miesto poskytnutia služieb: Hlavné námestie Bratislava

5.        Výsledok verejného obstarávania

Zadanie objednávky v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov.

6.        Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je prenájom zvukovej a osvetľovacej techniky, stavba pódia vrátane zastrešenia pre podujatie Gypsy Fest 2016. Pre efektívne vynakladanie s verejnými finančnými zdrojmi je verejné obstarávanie: prenájom zvukovej, osvetľovacej techniky a stavba pódia vrátane zastrešenia zlúčené do jedného obstarávania. Prenájom zvukovej a osvetľovacej techniky bude uhradený z finančných prostriedkov Úradu vlády SR a prenájom pódia a strechy z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Uchádzači preto musia obe položky samostatne vyčísliť, aby sa dali cenovo porovnať s inými ponukami.


7.             

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH

             5.000 Eur prenájom zvukovej a osvetľovacej techniky
             3.000 Eur stavba pódia vrátane zastrešenia


8.             

Dĺžka objednávky v dňoch: 21.-23. júl 2016


9.             

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru. Po skončení podujatia bude doplatený zvyšok účtovanej sumy. Ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty platnosti faktúry. Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu. Úpravu cien nie je možné vykonať v čase trvania zákazky. Platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zákazky , resp. jeho časti do 30 dní po obdŕžaní faktúry.


10.          

Podmienky účasti

10.1  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

          Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu, že je oprávnený poskytovať  službu.  Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.

           Odôvodnenie požiadavky

      Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

         Uchádzač    predloží   doklady   podľa   tohto   bodu    výzvy.   Ak uchádzač nesplní

         požiadavku podľa   tohto   bodu   výzvy   na predkladanie ponúk, bude z verejného

         obstarávania  vylúčený.

11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH

12.Použije sa elektronická aukcia  a/nie

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa

Dátum a čas: 24.06.2016, 18.00 hod. 

14. Miesto na predloženie ponúk

Osuského 6, 851 03 Bratislava alebo e-mailom: romaproduction@gmail.com

Obálka s ponukou musí byť uzatvorená, pripadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

– adresa verejného obstarávateľa,

– adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

– označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – NEOTVÁRAŤ“,

– heslo ,,Gypsy Fest“

Ponuky je potrebné doručiť osobne na adresu Roma Production, Komenského 1675/17, 075 01 Trebišov alebo na adresu Roma Production, Osuského 6, 851 03 Bratislava.

15. Obsah ponuky

   15.1 Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:

            Cenovú ponuku a kópiu dokladu alebo neoverený výpis z obchodného registra, že je oprávnený poskytovať danú službu.

 

15.2 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie

ponúk

MAIN SPEAKERS:
JBL VERTEC VT 4888 DPA active linearray  - 6
Wavesystems V 18 , subwoofer – 4
JBL VRX 932 active linearray for frontfill - 2

MONITORS:
JBL stage monitor SP 9 , 12”/2”/400W – 8

F.O.H. MIXER (Digital):
YAMAHA LS 9 – 1

VIDEO – LED:
LED SCREEN P 6 full color 6 x 3,5 m (rozdelená na 4 pásy 1,5x3,5m) – 1
procesor pre LED SCREEN 1
strihová réžia DATAVIDEO SE 500 1
motory VERLINDE 1t 2

PÓDIUM:
NIVTEC 12 x 8 x 1,2m - 48
NIVTEC 3 x 2 x 0,5m riser pre bicie - 3
schody – 1

STRECHA:
SLICK Folding truss GROUND SUPPORT 12 x 9 m – 1
motory VERLINDE 1t - 6

SVETLÁ:

MOVINGHEADS:
DTS 300 Beam - 6
SGM IDEA 100 led wash - 6

STATIC LIGHT:
SGM fresnel spot - 6
LE MAITRE NEUTRON HAZER - 2

CONTROLLERS:
CHAMSYS MQ80 – 1

PERSONÁL:
F.O.H. zvukár - 1
pódiový́ technik - 2
osvetľovač - 1
VJ - obsluha LED SCREEN - 1

DOPRAVA

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk.

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk emailom:

10.06.2016

19. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa

 06.06.2016

Víťazná ponuka: Faktúra